ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้( 30 ต.ค. 58) ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง ซึ่งการจัดแถลงข่าวดังกล่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวสารของจังหวัดและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ของประชาชนที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ส่วนราชการจะได้รับทราบและนำไปแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ด้านนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวถึงหลักในการทำงานของว่า จะดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาตร์ ที่ได้กำหนดมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีแล้ว ซึ่งตนเองนั้นมีหน้าที่มาสานต่อเพื่อให้งานไม่สะดุดและไปสู่เป้าหมาย สู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งใจไว้ โดยการทำงาน 1 เดือนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมกับหลายภาคสวนจึงทำให้เห็นภาพของจังหวัดพิษณุโลก ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาหลายภาคส่านในการทำงานร่วมกันเป็นทีม กรทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่จะใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบในการทำงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ให้เกิดผลสำเร็จของงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่าการทำงานในฐานะผู้บริหารของจงหวัดนั้น จะมีการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาลในด้านอื่นๆ ที่ได้มีการแถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหนาที่รัฐภาในช่วงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานนท์ ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น การปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั้งหลายให้หันกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะพสกนิการร่วมชาติร่วมแผ่นดิน พร้อมทั้งดูแลแก้ไขปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับคามเดือดร้อนในการดำรงชีวิต และดำเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของประเทศที่ได้เร่งรัดในการดำเนินงานในเรื่องนี้ โดยเพาะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ รวมถึงในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

 

3726 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ