ช่วยเเชร์ จ้า .....

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ธ.ก.ส.)ทุกสาขา ประกาศจุดยืนการ
ทำงานเคียงข้างเกษตรกรลูกค้า พร้อมแจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรพร้อมมาตรการช่วยเหลือผลกระทบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่วัดหัววังกร่าง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางกุ้งนาง
อุตรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาย่อยในพื้น ที่ได้
ร่วมกันประกาศจุดยืนการทำงานของ ธ.ก.ส.เคียงข้างเกษตรกรลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมช่วยเหลือใน
เรื่องต่างๆ พร้อมปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ขณะเดียวกัน ยังได้ชี้แจงมาตร
การช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า
ชาวนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งและภาวะราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำพร้อมกำชับพนักงานทุกสาขาเร่งดูแล
ลูกค้า ในกรณีที่เกษตรกรลูกค้าประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตได้รับความเสียงหานเกิดกว่าร้อยละ 50 หรือ
ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้และมีหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระในเดือน มิถุนายน –กันยายน 2558 ก็มีผล
กระทบเช่นกัน โดยธนาคารจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ต้นเงินออกไปเกิน 12 เดือน หรือกรณีพิเศษไม่เกิน
18 เดือน ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ขอให้ชำระตามความสามารถที่จะชำระได้ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระหนักในปีถัด
ไป ดังนั้นเกษตรกรไม่ต้องกังวลในเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่กับธนาคารแต่อย่างใด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
บอร์ดของธนาคารฯยังได้มีมติ ในเรื่องของการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว
คือจะมีการปล่อยสินเชื่อระยะสั้น กำหนดวงเงินกู้ไมเกิน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน
มีระยะเวลาการผ่อน ชำระ9 เดือน แต่ ไม่เกิน 1 ปี และในส่วนที่ 2 สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิต รายละไม่เกิน
20,000 บาท นอกจากนี้ หากลูกค้ายังต้องการสินเชื่อเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เป็น
ระยะยาว โดยกำหนดวงเงินกู้ไว้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรได้ทั้งประเทศประมาณ 1 ล้านราย

2791 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ