ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาอำเภอพรหมพิรามนายชุชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกพบปะพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอพรหมพิราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เน้นย้ำนโยบายและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานสำคัญหลักๆ ประกอบด้วย การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและให้ผู้นำชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การรู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอให้ผู้นำชุมชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ปรองดอง ในหมู่บ้าน ชุมชน โครงการบรรเทาภาวะภัยแล้งต่างๆ ขอให้เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจริงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดตามความต้องการของประชาชน การร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้กำชับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการโครงการตำบลละ 5 ล้านอย่างเข้มงวด เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งช่วยตรวจสอบ ป้องปราม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ หากที่ใดมีปัญหา หรือพบการทุจริตเกิดขึ้นมา จะต้องมีการลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนรับทราบปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดี

 

 

2826 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ