ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 ถึง 17.00 น นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา กิจกรรมเครือข่าย ผักผลไม้แปรรูป กลุ่มยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการ สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา ศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก การมุ่งเน้นพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงกับสถาบันศึกษา หรือสถาบันวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนที่ตรงตามสาขาธุรกิจและมุ่งเน้นการพัฒนาโดย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน สร้างความโดดเด่น ของผลิตภัณฑ์ ในลักษณะเครือข่าย วิสาหกิจ จะเป็นการเชื่อมโยง ระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าด้วยกัน เป็นเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมอันจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป สำหรับ การสัมมนาในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความรู้ร่วมมือกันจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม.

 

3708 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ