ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันนี้ 17 กรกฎาคม 58 พ.อ.สุชาติ แดงประไพ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  กองบัญชาการ
กองทัพไทย , นอ.เสกสรร คันธา ผู้บังคับการ กองบิน 4 นครสวรรค์ , นายอรรถสิทธิ  สุธรรมนิยม นายอำ
เภอนครสวรรค์ ,นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ,หน่วยงาน , โรงงานชลประธานซีเมนต์
ตาคลี,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์(สำนักงานชลประธานที่ 10) และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือ
กันร่วมแรงช่วยขุดคลองส่งน้ำเพื่อแก้วิกฤตขาดแคลนน้ำปะปาใช้ อย่างเข้มแข็ง
พ.อ.สุชาติ  แดงประไพ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่าผู้
บัญชาการกองทัพไทยสั่งการให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ทำการช่วยเหลือประชาชนด้านปัญหาภัย
แล้งของ อ.ตาคลี ซึ่งกำลังขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ณ บ้านเขาดิน หมู่ 12 ตำบลตา
คลี อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  อย่างเร่งด่วนซึ่งเบื้องต้นงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 พิษ
ณุโลก ได้ปฏบัติอยู่นั้นมีด้วยกัน 5 จุด คือ

  1. ขุดลอกคลองที่มี ความยาว 2.050 กม.
  2. สร้างฝายชะลอน้ำ 2 จุด เพื่อกักเก็บน้ำ
  3. วางท่อลอด  5 จุด
  4. ดึงน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง 6 ล้านคิว เข้าสู่แหล่งผลิตน้ำประปา (ใช้ได้ประมาณ 3 เดือน)
  5. วางท่อลอดเพิ่มเติม และดึงน้ำจาก คลองป่าสัก-ชัยนาท เข้าสู่แหล่งผลิตน้ำประปา

ซึ่งกบวนการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 วันก็จะสำเร็จจำนวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ จำนวน 10,200 ครัวเรือน หรือ 27,900 คน และอนาคตต่อไปก็จะสามารถผลิต
และใช้อุปโภคได้ต่อไปอีกหลายฤดูแล้ง โดยได้รับงบประมาณมาจากอปท. ส่วนแรงงานนั้นได้รับความ
ร่วมมือจากทหารอากาศจากกองบิน 4 ตาคลีและชาววบ้านในพื้นที่ร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันทำ

น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.กองบิน 4 กล่าวว่า กองบิน 4 ได้ตรวจสอบปัญหาภัยแล้งมาตลอด พบว่า อ.ตา
คลี นั้นประสพปัญหาภัยแล้ง และที่ผ่านมาได้ส่งน้ำสำรองจากกองบินไปแจกจ่าย จำนวน 300,000 ลิตร
ในช่วงวิกฤติหนักเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ได้จัด
เครื่องจักรหนัก พร้อมกำลังพลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ กองบิน 4 พร้อมกำลังทหารอากาศจึงได้เข้า
ร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานขุดลอกคลองจนกว่าจะเสร็จภาระกิจสามารถผลิตน้ำกิน น้ำใช้ให้กับชาวตาคลีสำเร็จ

นางเพลิตพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี กล่าวว่า ขอบคุณทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34
และกองบิน 4 อย่างที่สุดที่ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หากไม่ได้รับความร่วมมือครั้งนี้แล้วคงจะเดือดร้อน
มาก เนื่องจากเทศบาลจะต้องทุ่มงบประมาณสูงมากและใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือน ในการขุดลอกคลอง
ระยะยาวถึง 2 กิโลเมตร ชาวบ้านคงได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสแน่ๆ ณ วันนี้ ทหารได้ดำเนินการเกือบจะ
สำเร็จโดยใช้เวลาอันรวดเร็วมาก ตนมั่นใจว่า จะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถผันน้ำจากแหล่งธรรมชาติ
มาสู่กบวนการผลิตเป็นน้ำประปาอย่างถาวร

ชาวบ้าน ตำบลตาคลี รายหนึ่ง กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา น้ำประปาของเทศบาลตำบลตาคลีหยุดไหล การประ
ปาไม่สามารถผลิตน้ำได้  เนื่องจากท่อพญานาคที่ใช้ดึงน้ำขึ้นมาจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ลดลงอย่างมาก ไม่
สามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาได้ ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ กระทั่งนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้ประสาน
ไปยังหน่วยทหาร จึงได้รับความช่วยเหลือและไขแก้ปัญหาจนสำเร็จในที่สุด ณ วันนี้ ชาวบ้านทุกครัวเรือนควร
ต้องระมัดระวังในการใช้น้ำ และควรใช้อย่างประหยัด เพราะวันนี้เรารับรู้แล้วว่าภัยแล้งได้เกิดขึ้นแล้ว และอาจ
หนักขึ้นเรื่อยๆ

4285 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ