ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 ที่บึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ในฐานะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน พร้อมจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งและประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ และการจัดกิจกรรมของจังหวัด อาทิเช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ในครั้งต่อไปได้กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

2616 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ