ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวัน  10 พฤศจิกายน 2558 พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3  ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า ณ สวนรูปตัวนก สวนสาธารณะบึงราชนก  อบจ.จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ในฐานะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน พร้อมจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 

2688 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ