ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา  สนประเทศ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินการประเมินผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแบบประเมินผลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด  เพื่อการผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านมาตรฐาน ปี 2559  ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นางอาทิตยา  สนประเทศ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายหลักที่จะผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้กำหนดแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ในเดือน พฤศจิกายน นี้  โดยกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการ คือ  สหกรณ์  3 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรับรู้ศักยภาพขององค์กร  สามารถประเมินสถานภาพการดำเนินงานที่เป็นสาเหตุทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  สามารถวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี  จัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบสู่การพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

นางอาทิตยา  สนประเทศ  กล่าวอีกว่า  สำหรับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในปี 2558 ของจังหวัดพิษณุโลก  มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  65 แห่ง กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 62 แห่ง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังการจัดประชุมตามโครงการดังกล่าว  จะสามารถผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  ซึ่งคณะทำงานจะมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน

 

2471 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ