ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) และมอบเข็มบุคคลดีเด่น ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้กำลังใจ อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ที่ตำบลบ้านดงพร้อมทั้ง มอบโอวาท และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กับอาสาสมัคร และตำรวจป่าไม้ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านดง หลังเสร็จสิ้นภารกิจ โดยมี สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก, สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก, ให้การต้อนรับ

เวลา 11.00 น. พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางต่อไปยัง บ้านใหม่พนมทองเพื่อเป็นประธานเปิด”โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ” พร้อมทั้งอัญเชิญธงพระราชทาน” พิทักษ์ป่า ” ในเขตท้องที่บ้านใหม่พนมทองและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพราะว่าสภาพป่าไม้ ของประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าจะอาศัยลำพังหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันรักษาป่าเอาไว้ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และปัญหาการบุกรุกลักลอบทำลายป่ายังคงมีโดยทั่วไป ทั้งที่มีข้าราชการได้พยายามระงับยับยั้งมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้เด็ดขาด และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดพันธกิจ ส่งเสริมประชาชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสงวน อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังคงปรากฏให้เห็น การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพื่อเสนอพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการปกป้องและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่มีอยู่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารตามธรรมชาติ โดยพระองค์ ได้พระราชทานคำขวัญ แด่องค์กร ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ว่า “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” เพื่อสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ให้กับราษฎรให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณประโยชน์ของป่าไม้ โทษและความเสียหายจากการตัดไม้ทำลายป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้อง การสร้างทักษะขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรม อาสาสมัครพิทักษ์ป่า

2612 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ