ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58  ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปฏิภาณ ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามคลี ตะวันออก อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยผู้แทนสหพันธ์ครู
พิษณุโลก เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการโอนโรงเรียนจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปยังองค์
การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2558 โดย
มีนายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อดำเนิน
การตามกระบวนการราชการต่อไป โดยหนังสือคัดค้านเสนอถึงนายกรัฐมนตรี ภายในระบุ
5
ข้อเรียกร้องได้แก่ สหพันธ์ครูพิษณุโลกไม่เห็นด้วยที่จะถ่ายโอนโรงเรียนไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา
286 (1) ครูและโรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถูกครอบงำจากนักการเมืองทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และวิชาชีพครูต้องเป็นวิชาชีพเฉพาะ ทั้งนี้สหพันธ์ครูใน
จังหวัดต่างๆจะ
เคลื่อนไหวและคัดค้านการถ่ายโอนเช่นเดียวกัน

 

 

 

2580 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ