ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ให้กับอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่อาสาพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกันนโยบายรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าว เน้นย้ำให้อาสาพัฒนาชุมชนนำหลักธรรมาภิบาลนำไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จในการปฎิบัติงาน พร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางนำความรักความสามัคคี กลับมาสู่ชุมชน อีกทั้งให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แสดงให้เห็นถึงผลงานของผู้นำ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับหมู่บ้านนำไปพัฒนาเครือข่ายOTOP เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมขนที่ยังยืน ในด้านของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือการประกอบอาชีพอื่นเช่น การเลี้ยงสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาประชาชน สำหรับผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน อช. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นผู้นำ มีจิตอาสา เข้ามาเป็นอาสาฬฒนาชุมชน (อช.) ให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ ประสานในการดำเนิน กิจกรรม/ โครงการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ตามแนวคิดที่ว่างานในชุมชนคนในชุมชนย่อมมีความรู้ ความเข้าใจต่อปัญหาได้ดีกว่าเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยตนเองด้วยความเต็มใจและเสียสละเป็น พื้นฐานสำคัญในการนำชุมชน ไปสู่ความเข้มแข็งต่อไป

 

5716 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ