ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.58 ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปี 2558 ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าว โดยสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้ทุพพลภาพ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เพื่อให้เกิดเป็นมาตรการองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา ได้มีการพิจารณาข้อมูลผู้ประกันตน
ที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย จนถึงต้องทุพพลภาพ (พิการ) โดยข้อมูลจากมูลนิธิไทยโรดส์พบว่าอุบัติเหตุจราจร เกิดกับรถจักรยานยนต์มากที่สุดที่ร้อยละ 65 ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลจนถึงทุพพลภาพร้อยละ 85 ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ซ้อนท้ายร้อยละ 95 ไม่สวมหมวกนิรภัย การสูญเสียกำลังแรงงานอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศด้วยอุบัติเหตุจากการจราจรได้ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการผลิต และก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว และสังคมโดยรวม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรโดย งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก การสาธิตการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน โดย บริษัท เทียนวา เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสิทธิคุ้มครอง และการจ่ายสินไหมทดแทนโดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิษณุโลก และการให้ความรู้งานประกันสังคมโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

 

1382 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ