ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่17 ก.ค.58   นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์
และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอ
กาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริ
ให้กรมปศุสัตว์ จัดตั้งธนาคารโค
กระบือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนมีโอกาสมีโค กระบือไว้ใช้
แรงงาน และผลิตลูกโค กระบือเป็นของตนเอง ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการ
นี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายมอบกรรมสิทธิ์แม่โค แม่กระบือ พร้อมลูกสัตว์ตั้งแต่ตัวที่  
2 เป็นต้นไป ให้กับเกษตร
กรที่ส่งคืนลูกตัวที่
1 ให้กับโครงการฯแล้ว จำนวน 308 ราย และ ไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 29 ตัว เป็น
กระบือ 
8 ตัว โค 21 ตัว มูลค่าทั้งสิ้น 863,600บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใน
ครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาค จากผู้มีจิตรศรัทธาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจัดซื้อโค
กระบือ
จากตลาดนัดและโรงฆ่าสัตว์ มอบให้เกษตรกรผู้ยากจนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับชุมชนหมู่บ้านและอำเภอ
เพื่อยืมโค
กระบือ ไปผลิตลูกรายละ 1 ตัว ตามระเบียบของธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามโครง
การพระราชดำริ ในพื้นที่
4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก 11 ราย อำเภอวังทอง 5 ราย อำเภอบางกระทุ่ม
5 ราย และอำเภอพรหมพิราม 8 ราย รวมเกษตรกรรับสัตว์ จำนวน 29 ราย ในโอกาสเดียวกัน รองผู้ว่าราช
การจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มอบใบอนุโมทนาบัตร แก่ผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคโค
กระบือ จำนวน 16 ราย
และมอบกรรมสิทธิ์แม่โค
แม่กระบือพร้อมลูก จำนวน 308 ราย มอบสัญญายืมสัตว์และเวชภัณฑ์ และ
ให้โอวาทแก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย

2150 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ