ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ ความสำคัญของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแต่ละเส้นทางและการกำหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยมีผู้สนใจที้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และสื่อมวลชนของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงข่ายางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ( มอเตอร์เวย์ ) ตามแผนแม่บทปี 2558 โดยเป็นแผนดำเนินงานในระยะ 20 ระหว่างปี 2560 – 2579 รวมทั้งสิ้น 21 สายทาง แบ่งเป็นภาคเหนือ 3 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สายทาง ภาคกลาง-ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม 15 สายทาง และภาคใต้ 3 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,612 กิโลเมตร

สำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ 3 สายทาง ประกอบด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองM5 สายบางปะอิน – เชียงราย ระยะทาง 908 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M51 สายเชียงใหม่ – ลำปาง ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข M2 สายตาก- มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร โดยกำนดให้โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก – ตะวันตกของภูมิภาค โดยมุ่งเน้นกำหนดรูปแบบโครงข่ายให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านทางชายแดนที่มีความสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งระหว่างภาคของประเทศ ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลัก อีกทั้งมีการกำหนดโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ต่อไป

 

2058 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ