ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในขณะ จังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5 ล้านบาท) ให้สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 17 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้ว ล่าสุดได้รับการอนุมัติ มาจำนวน 2 อำเภอ คืออำเภอชาติตระการ 102 โครงการ งบประมาณ 28 ล้านบาทเศษ และอำเภอบางกระทุ่ม 129 โครงการ งบประมาณ 42 ล้านบาทเศษ รวมทั้งสิ้น 231 โครงการ เป็นเงิน 71 ล้านบาทเศษ ส่วนอำเภออื่นกำลังทยอยอนุมัติ ซึ่งรวมเบ็ดเสร็จทั้ง 9 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น1,625 โครงการ งบประมาณ462,119,538 บาท  ซึ่งรัฐบาลได้มีความห่วงใยในขั้นตอนของการปฏิบัติหรือการบริหารโครงการ ทางจังหวัดฯ จึงได้มีการวางระบบในการดูแลกำกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด รับผิดชอบในทุกอำเภอ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนการลงไปทำงานในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้มีการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน

 

1718 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ