ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58  ที่เมืองจราจรจำลองภาคเหนือ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย  มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครรักความปลอดภัย ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2558  ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ 8  แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้เพื่อสร้างต้นแบบนักศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างถูกต้องให้กับเยาวชน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวินัยจราจร ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้การมีพฤติกรรม และจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนที่ปลอดภัย การปฎิบัติตามกฎจราจร ส่งผลให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกที่ดีด้านวินัยจราจร ทั้งในปัจุบันและในอนาคต และสามารขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว เพื่อน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้งอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

 

2302 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ