ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 23 พ.ย.58 ) ที่ห้องประชุม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN IA Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพของประเทศไทยและประเทศสมาชิก (ASEAN Focal Point on HIA: AFPHIA)FF โดยมี ศ.ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน2558

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเล็งเห็นปัญหาจากปัจจุบันที่สภาวะการณ์โลกมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขยายตัวมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการขยายตัวเศรษฐกิจในระหว่างการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ยังคงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังแนวโน้มและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนต่อคนในพื้นที่ตามมา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN IA Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาที่ทำงานศึกษาวิจัยและดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ ภาคประชาสังคม และประชาชน สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทั้งในประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย บทความวิชาการด้านการประเมินผลกระทบระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติต่อไป

4406 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ