ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และสถานอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดจนเป็นการสืบสานและอนุรักษ์รูปแบบการเทศน์มหาชาติตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนซาบซึ้งในเนื้อหา เรื่อง เวสสันดรชาดก และสามารถนำไปเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างรู้เท่าทันและเป็นสุข โดยกำหนดเทศน์ 13 กัณฑ์ ให้จบในวันเดียวตามแบบโบราณ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 01.00 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับประเพณีเทศน์มหาชาติ จัดเป็นการทำบุญที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทย เนื่องจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ทำสืบต่อกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพราะความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้กุศลแรง และหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯให้ประชุมสงฆ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลและแต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นเป็นภาษาไทย เมื่อในปีขาล จ.ศ.844 ตรงกับ พ.ศ.2025 แต่งขึ้น เป็นคำประพันธ์ประเภทโคลงฉันท์กาพย์ กลอน และร่าย เมื่อคราวฉลองวัดพระศรีมหาธาตุ เมืองพิษณุโลกเป็นครั้งแรก แต่ไม่บอกนามผู้แต่ง ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติว่า ศักราช 844 ปีขาลศก ท่านให้เล่นการมหรสพ 15 วัน ฉลองวัดพระศรีมหาธาตุ แล้วทรงนิพนธ์มหาชาติคำหลวงจนจบบริบูรณ์ มหาชาติคำหลวงเป็นหนังสือมหาชาติฉบับภาษาไทย และเป็นประเภทคำหลวงเรื่องแรก เรื่องเกี่ยวกับผู้แต่งและปีที่แต่งมหาชาติคำหลวง ปรากฏหลักฐานในเรื่องพงศาวดารฉบับคำหลวงกล่าวยืนยันปีที่แต่งไว้ตรงกับมหาชาติคำหลวงเดิมที่หายไป 6 กัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระราชาคณะและนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมให้ครบ 13 กัณฑ์ เมื่อจุลศักราช 1176 ( พุทธศักราช 2347 )

ในการนี้จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นี้ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยพร้อมเพรียงกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 252286-7 ในวันและเวลาราชการ

 

2300 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ