ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของจังหวัด  โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญ  คือ การลดปริมาณผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและนำนโยบายยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและมาตรการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงทีในทุกกรณี เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจัดค่ายอบรมในรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก อำเภอวังทอง การรายงานผลการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบ 1 ปี ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลก การรายงานผลสถิติการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจากสถิติจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้ 49 ราย ได้ผู้ต้องหา 53 คน ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้ 802.50 เม็ด กัญชาสด 423.65 กรัม กัญชาแห้ง 157.36 กรัม ไอซ์ 12.82 กรัม การรายงานสถิติผู้ต้องขังของทัณฑสถานหญิง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2558 มีต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ จำนวน 868 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ จำนวน 2,169 คน และเรือนจำกลางพิษณุโลก มีต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ จำนวน 3,148 คน

อย่างไรก็ตาม นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวในที่ประชุม ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูควรดำเนินการอย่างจริงจัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับมามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

1804 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ