ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 5 8 เวลา 0 9.00 น. พลตรีนพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร 4 เป็นประธาน ในพิธีงานวันพร้อมญาติ
ทหารใหม่ รุ่นปี 2558 พลัดที่ 1 หน่วยทหารในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่ 3 เรื่อง
การจัดวันงานพร้อมญาติทหารใหม่ ภายหลังจากการฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่ได้จบลง  โดยกำหนดให้จัดวันพร้อมญาติ
ทุกค่าย ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 แบบร่วมกัน และกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดงาน กองพล
ทหารราบที่ 4  จึงได้ร่วมกับหน่วยภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัด
ที่ 1 ขึ้นบริเวณสนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ
– เป็นการให้เกียรติบิดามารดาและผู้ปกครองของทหารใหม่ได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานหลังจากผ่านการ
ฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วง อย่างเป็นทางการก่อนกลับบ้านไปพักสู่อ้อมอกผู้ปกครอง
– เพื่อให้ญาติทหารใหม่ ได้รับทราบและเข้าใจถึงการปกครอง บังคับบัญชาการฝึกอบรมทหารใหม่มีความเข้าใจ ในภาระ
หน้าที่ของทหารใหม่ ที่จะต้องปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ตามตำแหน่งหน้าที่ และ งานตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย อันจะ
ส่งผลให้ ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายทหารในทุกโอกาส
หน่วยที่ ร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 , กรมทหารราบที่ 4 , หน่วยฝึกทหาร
ใหม่กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4 และฝึกทหารใหม่จังหวัดทหารบก มีทหารใหม่จำนวนทั้งสิ้น  626 นาย

 

ด้านพล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ กล่าวกับญาติทหารใหม่ ทหารใหม่ว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประ
ธานการจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี พุทธศักราช 2558 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชในวันนี้  ในนามของกำลังพลและครอบครัวในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติด้วยความ
ยินดี อยากขอบคุณทุกท่านที่มอบให้บุตรหลานเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทย การมีบุตรหลาน
ของท่านได้รับราชการเป็นทหารกองประจำการของหน่วย นับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลอย่างแท้จริง ขอแสดง
ความชื่นชมต่อความเป็นอิสระของบุตรหลานของท่าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ญาติทหารใหม่ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
บุตรหลาน ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ อันมีเกียรติอย่างยิ่ง สุดท้ายได้ อาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โดยเฉพาะพุทธานุภาพ ของหลวงพ่อพุทธชินราช บุญญาธิการแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระสุพรรณกัลยา บารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ได้โปรดดลบันดาลประทานพรพระราชทานพรให้ท่านผู้มีเกียรติ ญาติทหารใหม่ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ท่านผบ.พล.ร 4 ได้แสดงความห่วงใยอีกประการหนึ่งคือ ขอให้ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ช่วยสอด
ส่องดูแลบุตรหลานในช่วงที่กลับไปพักที่บ้านด้วย เพราะบางคนเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนมารับใช้ชาติ แต่ใน
ระยะเวลาที่มาประจำการที่หน่วยนั้น น้องๆ ทหารได้รับการอบรมฝึกฝน จนห่างไกลสิ่งเหล่านั้นแล้ว จึงขอเน้นย้ำและฝากฝัง
ให้จริงจัง

5617 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ