ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากาลงจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมกันลงนามในการบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐภายโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ของจังหวัดพิษณุโลก

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ อนุมัติมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ได้รับการอนุมัติครบทุกอำเภอแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,625 โครงการ งบประมาณ 462,119,538 บาทโดยจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2559 และการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายดี ที่จะได้ช่วยกันดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานโครงการประสบผลสำเร็จและป้องกันปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ในขณะที่ ดร.ฉัตรชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินการกับจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับ ดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินการ และการลงนามในครั้งนี้ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประสานความร่วมมือของส่วนราชการภายในจังหวัดฯเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

 

2734 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ