ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประจำทุกปี  เพื่อยกย่อง เชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล ทั้งเด็ก เยาวชน องค์กรและสถานศึกษา ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรมและด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

สำหรับในปีนี้จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ได้รับการประกาศเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย ได้แก่ประเภทบุคคล ด้านศิลปะ ได้แก่ ผศ.ดร. วศิน  ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยะธรรมโขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม ได้แก่นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลกประเภทบุคคล ด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ นายธีรพัฒน์  ดีเทิดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำประเภทเด็ก ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ เด็กหญิงเทพกัลญา  นันทพัทธ์ธนโชติ นักเรียนโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประเภทเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นายจาตุพัฒน์  แสงสว่าง นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทสถานศึกษา ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ

 

3107 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ