ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 24 สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สมาคมวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับประเทศ การวัดผลประเมินผล และวิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “มโนทัศน์ด้านการวัดผล การประเมินผล เพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างลงวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี , Professor Mark R.Wilson และ Professor David M.Fetterman โดยมีผู้ร่วมให้การแถลงข่าวประกอบด้วย ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรพส., อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาปห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ คณบดีคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ในฐานะประธานหลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มรพส. ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาศาสตร์วิจัย ประเมินวัดผลสถิติ รวม 50 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 คน ให้ความสนใจและตอบรับเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยแต่ละสถาบันการศึกษาได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการแต่ละครั้ง ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนปัจจุบันเป็นครั้งที่ 24 ทั้งนี้เพื่อสืบสานเป้าหมายของการจัดโครงการประชัมสัมมนาวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ศาสตร์ด้านการวัดผล การประเมินผลสถิติและการวิจัยทางการศึกษา มีความก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป

 

4330 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ