ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 2 ธ.ค.58   ที่หอประชุมนครสรลวงสองแฅว (หอประชุมบึงราชนก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันพ่อสร้างสรรค์ ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และมูลนิธิคนเพรียงไพร โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับประธานในพิธี และมี นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทมส.จังหวัดพิษณุโลก) ตัวแทน ทมส.จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9อำเภอ เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทมส.จังหวัดพิษณุโลก) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นายมะลิ ทองคำปลิว ประธานเครือข่าย ทมส.จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล ทมส.ดีเด่น ประเภทบุคคลของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน ประธานเครือข่าย ทมส.อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ นายดำเนิน สังข์เครืออยู่ ประธานเครือข่าย ทมส.อำเภอชาติตระการ มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในโครงการดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ธรรมะ กับ ธรรมชาติ” โดยพระครูอาทรโชติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสะอัก และการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นกับมุมมองการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การเสวนา“มุมมองการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้

2275 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ