ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้  4 ธ.ค.58 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางอาทิตยา สนประเทศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

นางอาทิตยา สนประเทศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรเจ้าหน้าที่มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สร้างจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

2787 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ