ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 58 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส  ซึ่งมติในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ หรือUN กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประเทศไทยมีสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการ และได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้น ในวันที่9 ธันวาคม 2558 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงานที่สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดแสดงนิทรรศการต้านโกงของโรงเรียนสุจริต และนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าโอ

ท็อป ของดีจังหวัดพิษณุโลก การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

 

3673 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ