ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก นางจำรัส รักษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. พิษณุโลก เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาในการสอบคัดเลือก
ข้าราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้
ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ซึ่งตำแหน่งที่มีการพิจารณาในที่ประชุมของคณะ
กรรมการ ประกอบด้วย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าฝ่ายนิติกรและ
พาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวฝ่ายประชุมสภา อบจ. หัวหน้าฝ่ายบริ
หารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่จะทำการเปิดสอบ โดย
จะทำการสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามรถทั่วไป ภาค ภาค ข. สอบข้อเขียน
ความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. สอบความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง  โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อแนวทางของการสอบ ทั้ง
นี้เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน
ไขของการสอบคัดเลือก สำหรับข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ต่อไป

2030 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ