ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมมื่อวันที่ 14 ธ.ค.58  ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ธนา  จารุวัติ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่  19 – 20 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระสุหร่ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร จำลอง และเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และในวันที่  20 ธันวาคม 25558 เวลา 08.00 น. จะเสด็จแทนพระองค์มาทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,286 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยลัยนเรศวร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ เช่น การจัดพื้นที่รับเสด็จ การกำหนดเส้นทางเสด็จ การจัดเตรียมรถในขบวนเสด็จ การซักซ้อมขบวนรถ ร่างกำหนดการและขั้นตอนการรับเสด็จ พร้อมทั้งการประสานการปฏิบัติ และมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยทหาร ตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลกในการเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เรียบร้อยและปลอดภัย

 

 

3222 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ