ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09 .30 น. พลตรีธนา จารุวัตร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน การประชุมหารือการดำเนินการระบบโลจิสติกส์ และบริหาร จัดการขยะของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องคชรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช อำเถอเมือง จังหสัดพิษณุโลก โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, อธิการบดีมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก, ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมดำเนินการในการนี้ได้เชิญ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แจงความคืบหน้า แผนงานระบบโลจิสติกส์ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชี้มแจงความคืบหน้าแผนงานระบบขนส่งของจังหวัดพิษณุโลก

3268 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ