ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธาน จัดประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ประจำปี 2559 ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ  ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษษความมั่นคงภายในภาค 3, ผู้บังคับหน่วขึ้นตรง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3, ผู้แทน รองผู้อำนวยการรักษษความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) 17 จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์, และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ มีจำนวนน้อยลงจำนวนมาก ทไให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง จึงต้องมีการป้องกัน ปราบปราม การอนุรักษ์ฟื้นฟู(ปลูกป่า/สร้างฝาย)การอบรมปลุกจิตสำนึก และการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559สร้างฝาย)

 

4244 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ