ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2,500 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการตัวอย่าง การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการและส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาคนพิการดีเด่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ การจัดบริการสำหรับคนพิการ การบริการตัดผมให้กับคนพิการ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การแสดงของคนพิการ รวมถึงการจัดอาหารเลี้ยงและการจับสลากชิงโชคของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน

จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จึงขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการร่วมกันพาคนพิการมาร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับคนพิการที่มาร่วมงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 รวมทั้งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถมอบสิ่งของหรือแจ้งความประสงค์จะจัดโรงทานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 241040 , 055-246827 ในวันและ เวลาราชการ

 

5266 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ