ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.  นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง  ณ โรงเรียนบางระกำวิทยา โดยมีนางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
นางสาวยุพิน นาใจ  เปิดเผยว่า การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้คนในสังคมปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาหลายประการเป็นต้นว่าปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสนใจที่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จริงจัง มูลเหตุของกระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์เกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ ความยากจน ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมถึงค่านิยมด้านวัตถุในสังคมเป็นต้น ในปัจจุบันการถูกหลอกลวง เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ได้ขยายตัวออกไปมากขึ้น มีการล่อลวง การลักพา และการแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า การเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึงจำนวนมากชักนำเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มิให้เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง บิดามารดา และบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกหลอกลวงเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบางระกำวิทยา และนักเรียนจำนวน 100 คนเข้าร่วมอบรม

 

8704 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ