ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58  ที่บ้านเลขที่ 95/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบบ้านพระราชทานตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ ให้แก่ครอบครัวนายจีรายุทธ โหมดเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก บริษัทเอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด สาขาพิษณุโลก หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวนายจีรายุทธ โหทดเณร ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ความว่า ตนและน้องอยู่ในวัยศึกษาไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินอยู่อาศัยกับปู่และย่า สภาพคับแคบและทรุดโทรมครอบครัวประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้น้อง ได้รับความเดือดร้อน จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเมื่อ ปี 2555 โดยสำนักราชเลขาธิการได้ประสาน จังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการช่วยเหลือและคลี่คลายสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครอบครัวดังกล่าว ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชน และองค์กรในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวดังกล่าว

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะได้เดินทางไปมอบบ้านในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา อีกจำนวน 3 หลัง ให้กับครอบครัวของนางจันทร์เสน่ห์  แสงอรุณ อาศัยอยู่ชุมชนร่วมใจ นางบรรจง  ภักดีธิเบต อาศัยอยู่ชุมชนร่วมใจไมตรี นางชโอด  ร่มลำดวน อาศัยอยู่ชุมชนพระยาสุพรรณ และน.ส.เพชรรัตน์  บุญช่วยสุข อาศัยอยู่ที่ชุมชนวัดหนองบัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4501 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ