ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 29 ธ.ค.58  ที่ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและภาวะวิกฤติอย่างรู้ทันและเข้าใจ ประจำปี 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จำนวน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงานและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนเทคนิค ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กว่า 50 คนเข้าร่วมประชุม

นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 โดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ในหัวข้อ การเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและภาวะวิกฤติอย่างรู้ทันและเข้าใจ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2559 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการทบทวนแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

ทั้งนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้จัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน และแนวทางปฎิบัติ ตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเยียวยา สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดภัย และให้ความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหาโดยการดำเนินงานผ่านสื่อของหน่วยงานในสังกัด

สำหรับกิจกรรมในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดไฟและเครื่องมือการดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้อพยพ และลงมือปฎิบัติฝึกซ้อมแผนดับเพลิง การทำ Work Shop การจัดทำแผนภาวะวิกฤตของหน่วยงาน กปส. ในพื้นที่ สปข.4 ให้สามารถนำไปใช้จริงประจำในสำนักงาน โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

3738 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ