ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58  ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Countdown ASEAN Phitsanulok 2015 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งการเปิดงานดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559 นี้

สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบอาเซียน ตามข้อกำหนด 10 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันเปิดประตูอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมด้านเศรษฐกิจ และประชาคมด้านสังคม วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่างสี่แยกอินโดจีนที่เป็นจุดเชื่อมต่อจากจังหวัดพิษณุโลก ไปยังด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเข้าไปยังสหภาพเมียนมา บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจถนนตะวันออกเชื่อมต่อตะวันตก จังหวัดพิษณุโลกจึงจัดงาน Countdown ASEAN Phitsanulok2015  ขึ้นเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อไป

โดยภายในงานมีการเสวนาถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเน้นเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว ประชาชนทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษัรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป แม้จะเปิดรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆในอาเซียนเข้ามาก็ตาม และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารของอาเซียนอีกด้วย

 

4509 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ