ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 6 ม.ค.59 ) ที่ห้องประชุม poc ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับภูมิภาค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การดำเนินงานโครงการออกหน่วยบริหารวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร การหารือเพื่อวางแผนความเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายการพัฒนาของจังหวัด พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สามารถนำไปแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้ ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง และชุมชนต่อไปได้ในอนาคต สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนผลงานทางวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน และสามารถเผยแพร่ผลงาน ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 

5369 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ