ช่วยเเชร์ จ้า .....

เช้าวันนี้ ( 8 ม.ค.59 )  ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก  ประจำปี 2559 โดยงานดังกล่าวไดกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีบวงสรวงดังกล่าว ได้มีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง  ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน   ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

       สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก 2559 เป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOPและหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดต่อไป

 

5431 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ