ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเช้าวันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 07.00 น.  พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นสูงให้การต้อนรับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนของจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรม  ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ซึ่งในการจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

     นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถลดความขัดแย้งและประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย 

    ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ในครั้งต่อไปได้รับเกียรติจากเทศบาลนครพิษณุโลก รับเป็นเจ้าในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559 เสร็จจากการมอบป้ายให้กับท่านนายกบุญทรง แทนธานี ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 และหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำน่านกันอย

 

4524 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ