ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 5 จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี จ่าเอกวิชัย ดอนชาไพร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรม ภายในโครงดังกล่าวมีนายสมบัติ วัฒนศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ โดยในครั้งนี้ได้มีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริงอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยปัจจุบันอัคคีภัยเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนจนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก หากพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อาจมีสาเหตุสำคัญมาจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยให้แก่เยาวชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเป้าหมายให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียนและเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 4,160 คน รวม 13โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โรงเรียนนาบัววิทยา โรงเรียนยางโกลนวิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

3173 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ