ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59  ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพลตรี นพพร  เรือนจันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมปเนประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2559  ซึ่งการจัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะกับสื่อมวลชน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมนำเอาข่าวสาร นโยบาย จากทางภาครัฐ ภาคราชการ ที่ได้สั่งการผ่านมาในแต่ละกระทรวง ดำเนินการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ที่มีประโยชน์ โดยมีสื่อมวลชน เป็นสื่อกลาง สำคัญ ในการนำนโยบายไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนำมาแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้รับรู้และนำไปปรับปรุงและแก้ไข ต่อไป

สำหรับวาระการแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลก การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2559 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคไต การบริการซ่อมแขนขาเทียมสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน การจัดกิจกรรมเนื่องในวารัครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ของจังหวัดด้วยดีตลอดมาและขอความร่วมมือสื่อมวลชนได้นำข่าวสารกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

 

5560 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ