ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 15 มกราคม 2559 ที่วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กรุณา มาปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสักนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวคำกราบนมัสการถวายรายงาน โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก และนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย จะมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา สำหรับในประเทศไทยเรานั้น ได้พบหลักฐานในศิลาจารึกว่าการพระราชทานสมณศักดิ์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณเห็นว่าหลักธรรมคำสอน และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการอบรมจิตใจประชาชนให้มีศีล มีสุข ปรองดองสมานฉันท์ และเกิดความสามัคคีซึ่งสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ที่คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้สรุปได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรมประจำใจ ให้ทางดำเนินชีวิต และให้วางจากอกุศลทั้งปวง ดังนั้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะจำนวน 61 รูป เป็นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1175 รูป และได้มีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 901 รูป และให้ทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน 1 รูป รวมพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน 2176 รูป ซึ่งในวันนี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ จำนวน 244 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 200รูปและทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์ จำนวน 1 รูป รวม 445 รูป มาเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศฯในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ

5774 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ