ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 15 ม.ค.59 )  ที่ห้องประชุมกองบัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และส่งเสริมรายได้ความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ 5 ล้านบาท ล่าสุดวันนี้ทางกระทรวงเกษตรโอนงบประมาณเข้ามา จ.พิษณุโลกจำนวน 30ล้านบาทเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางจังหวัดพิษณุโลกได้รับงบประมาณในส่วนของเกษตรจังหวัดจำนวน 30 ล้านบาทเพื่อเข้ามาดำเนินการด้านการจัดอบรมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพรายได้เสริมจากการว่างเว้นจากการทำนา การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/2559 การจ้างเกษตรกรทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วน ของ จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตามกำหนดเวลาเชื่อว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ด้าน พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่4 กล่าวว่า ของให้ทางนายอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ ทำการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันการณ์ ส่วนนโยบายที่ทางรัฐบาลเร่งรัดก็ให้เร่งดำเนินการโดยจัดแบ่งพื้นที่ ออกเป็น สีแดง คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก พื้นที่สีเหลือง คือพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียงบางส่วน และพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อย เพื่อจะได้ระดมกำลัง งบประมาณ เข้าไปแก้ไขปัญหาเพื่อความสุขของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ 9 ศูนย์ 9อำเภอ คือ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มประสิทธิภาพข้าว ที่ อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ อ.บางระกำ และอ.เนินมะปราง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก ที่ อ.วังทอง ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ที่ อ. ชาติตระการ ศูนย์เรียนรู้ผลิตสัปปะรดคุณภาพ ที่ อ.นครไทย และศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อน ที่ อ.บางกระทุ่ม พล.ต.นพพร กล่าวว่า ส่วนโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ทางทหาร พล.ร.4 จะร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จะดำเนินการในวันที่ 22 มกราคม เพื่อขุดลอกผักตบชวาที่ขวางทางเดินของน้ำให้หมดไป และให้การระบายน้ำสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของโครงการให้ที่ต้องมีการจ้างงาน อาจมีการของบประมาณจากท้องถิ่น มาใช้ร่วมกับงบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรให้กับทางจังหวัด ซึ่งงบประมาณและการทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2559 นี้

 

4772 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ