ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 21 ม.ค.59 ) ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2559 ภายใต้โครงการ สวัสดิการปรับแนวคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากจังหวัดพิษณุโลกมีแผนการดำเนินการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน หมวดการจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดให้ดำเนินการจัดเวทีสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการชุมชนของจังหวัด เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกระบวนสวัสดิการเพื่อพัฒนาสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย ภายในงานเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนจากเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 9 อำเภอและแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการพัฒนาจากประเด็นการทำงาน 5 เรื่องได้แก่ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกองทุนสวัสดิการชุมชน  การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  การจัดสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็งขยายทั้งตำบล  การเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนกับภาคีต่างๆในพื้นที่ และการอยู่อย่างไรเมื่อรัฐบาลไม่ให้กัดสมทบ ซึ่งหลังจากนั้นจะได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลกระหว่างผู้แทนกองทุน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

 

2801 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ