ช่วยเเชร์ จ้า .....
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการถูกล่อลวง หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน ให้แก่สตรีที่มีอาชีพเกษตรกรแต่ว่างงานในช่วงประสบภาวะภัยแล้งในขณะนี้ ซึ่งเน้นการต่อ ยอดกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ 2 โครงการ 2 พื้นที่ คือ กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ เป็นกลุ่มงานหัตถกรรมผ้าทอลายเชิงเอกลักษณ์ของพื้นที่ และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองที่นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าและงานหัตถกรรมประดิษฐ์ต่างๆ
ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหญิงและเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจ จึงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงานจากภูมิลำเนาในชุมชนเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เพื่อหางานทำ หรือแม้แต่การดิ้นรนเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จากปัญหาดังกล่าวทำให้บุคคลเหล่านี้ต้องเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่แรงงานนอกระบบ การทำงานที่ผิดกฎหมาย ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอาจถูกล่อลวงไปบังคับค้าประเวณีหรือถูกชักจูงไปในรูปแบบต่างๆในการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการการค้ามนุษย์ในที่สุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มีภารกิจในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จึงได้ดำเนินการในเชิงป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงด้วยการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 30 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่หญิงและเด็กและบุคคลทั่วไปที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างถิ่น ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของการถูกล่อลวงและสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ

5226 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ