ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น. โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามโครงการจากถนนสู่ดวงดาวครั้งที่ 3 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้อบรมกว่า 140 คนให้การต้อนรับ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรี คนตาบอดในที่สาธารณะโครงการจากถนนสู่ดวงดาวครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะรวมถึงส่งเสริมการเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดมืออาชีพและให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยนักร้องนักดนตรีตาบอดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนดนตรีและอาจารย์ที่ให้ความรู้ความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ พร้อมทั้งให้ความรู้ ของสิทธิคนพิการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาวร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน กับการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะนอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศิลปินตาบอดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนาให้เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพต่อไป

6077 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ