ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
รับมอบโล่และเกียรติบัตร จากนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนดีเด่น พร้อมด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลอรัญญิก(ออมวันละบาท) ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปี 2559 ระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีการขยายสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว
คลอบครุมทุกเพศ ทุกวัย ในงานการประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
2559 ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 

5553 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ