ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 22 ม.ค.59 ) พ.อ.ชัลวาล ศิริเขต หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ติดตามจับกุมและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ที่ บริษัทเสาเอกซีเมนต์ จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพื่อตรวจสอบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

พ.อ.ชัลวาล ศิริเขต หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ติดตามจับกุมและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ฯ ได้กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลกขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่การปฏิบัติการตรวจสอบสืบสวน ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีกับนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่มีการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.อ.ชัลวาล ศิริเขต หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในวันนี้ได้มาสุ่มตรวจสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน ของบริษัทเสาเอกซีเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่แรงงานต่างด้าวมักจะมาทำงาน และจากการตรวจสอบ พบว่า สถานที่ก่อสร้างแห่งนี้ มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ทั้งสิ้น 21 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย สัญชาติเมียนมาร์ และจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า แรงงานต่างด้าวทุกคน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ทั้งพลาสปอร์ต และวีซ่า แต่สิ่งที่ทางชุดปฏิบัติการได้ทำการเตือนคือเรื่องของสถานที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว ที่ดูแล้วยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร ไม่มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน เป็นลักษณะอยู่กันแบบมั่วสุม ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการเจ็บป่วยของแรงงานได้ จึงได้ทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลแรงงานต่างด้าวของบริษัท ให้ทำการปรับปรุงเรื่องสถานที่พักอาศัยของแรงงานฯให้สะอาด ซึ่งการดำเนินการออกตรวจสอบสืบสวน ปราบปราม จับกุม ในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะป้องปราม กดดัน นายจ้างที่ปล่อยปละ ละเลย ไม่ดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้ง ๆ ที่ได้มีการผ่อนผันขยายเวลาในการขึ้นทะเบียนมานานแล้ว ซึ่งหากดำเนินการตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ทางจังหวัดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งตัวนายจ้างและแรงงานต่างด้าว โดยคณะทำงานจะออกสุ่มตรวจอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

 

4995 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ