ช่วยเเชร์ จ้า .....

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่าตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลอย่างรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาของชาตินั้น ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ให้ความสำคัญแก่นโยบายดังกล่าว โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน คัดกรอง และประเมินผลการอ่านออกเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการทดสอบการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4 ซึ่งประเมินไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,281 คน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนจำนวน 1,510 คน มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 66.20 ระดับคุณภาพดีมาก 275 คน ระดับคุณภาพดี 201 คน และระดับคุณภาพพอใช้ 179 คน ส่วนระดับคุณภาพปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน อ่านไม่ออก พบว่ามีนักเรียนที่ต้องปรับปรุงมีทั้งหมด 47 คน ปรับปรุงเร่งด่วนมีทั้งหมด 27 คน อ่านไม่ออกมี 42 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 5.08ผลการประเมินการเขียนพบว่า นักเรียนจำนวน 1,115 คน มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 48.88ระดับคุณภาพดีมาก 334 คน ระดับคุณภาพดี 319 คน และระดับคุณภาพพอใช้ 280 คน ส่วนนักเรียนที่ต้องปรับปรุงมีทั้งหมด 96 คน ปรับปรุงเร่งด่วนมีทั้งหมด 59 คน เขียนไม่ได้มี 81 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 10.22 ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการเขียนมากกว่าการอ่าน โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่เกิดจากวุฒิภาวะของตัวเด็กเองยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อพบกับคำใหม่ ๆ เช่น คำควบกล้ำ คำที่มีการผันวรรณยุกต์ หรือคำที่มีรูปเสียงไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถอ่านและเขียนคำทดสอบได้ตามเกณฑ์ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะใช้กลุ่มปรับปรุง กลุ่มปรับปรุงเร่งด่วนและกลุ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา โดยให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 10 กลุ่มเครือข่าย เสนอแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มของตนเอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกประเมินโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2559 – 20 มีนาคม 2559 สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อหาวิธีการสอน นวัตกรรม สื่อ ที่จะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ นำไปพัฒนานักเรียน ซึ่งคาดว่าในปลายภาคเรียนที่ 2 นี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะสามารถอ่านออกเขียนได้ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

 

2670 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ