ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี นายสมานพลอยประดับ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนันทัน ใจการุณ หัวหน้ากลุ่มกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50 คนเข้าร่วมประชุม
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน คงจัดให้เป็นเรื่องสภาวะที่ไม่แน่นอนและถกเถียงกันถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อนและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติต่างๆแต่ที่สำคัญในปัจจุบันคือการเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตัวและป้องกันตัวจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงภัยพิบัติซึ่งมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้นอาทิ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สึนามิ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในเรื่องความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และวิธีชีวิต จึงได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักประกันการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุและทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติจึงได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิาน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมการสร้างระบบล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยหนัก สตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผู้พิการ เพื่อป้องกันความสูญเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน ปัจจัยในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต พร้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป็นเทศบัญญัติของเทศบาล หรือกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือคำสั่ง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง และทุกคนล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดความเสียหาย ความสูญเสียทั้งร่างการ จิตใจ ทรัพย์สิน และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ พร้อมเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เพิ่มการป้องกันภัยอย่างเต็มที่มากกว่าเดิมโดยไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับภัยพิบัติอีกต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ 

 

3699 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ