ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดเข้าร่วมประชุมและเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งการประชุมเลือกตั้งสมาชิกเหล่ากาชาดในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 74 พุทธศักราช 2553 ข้อ 47 ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน แต่ไม่เกิน 35 คน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นมาใหม่แทนสมาชิกเดิมที่หมดวาระ

สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสังเคราะห์แก่ราษฏรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็นรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะอื่นๆ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด  อาสากาชาด  และกิจการต่าง  ๆ  ของสภากาชาดไทยดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการปฎิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมุนษย์ธรรม

7398 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ